Sportveiligheid

THOR wil een veilige sportvereniging zijn waar alle sporters, trainers, vrijwilligers en bestuursleden zich thuis voelen. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.

Daarom werken alle leden, vrijwilligers, (hulp)trainers en bestuursleden volgens gedragsregels, is er een aannamebeleid voor vrijwilligers en heeft de vereniging een vertrouwencontactpersoon. Ook verlangt de vereniging standaard voor alle (hulp)trainers maar ook voor de bestuursleden van het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Lees meer in de volgende documenten:

 

Vertrouwenscontactpersoon

Mijn naam is Geja van der Kreek, lid van THOR. Vanuit mijn werk als bedrijfsarts heb ik veel ervaring met het voeren van (soms lastige) gesprekken. En hoe om te gaan met vertrouwelijkheid en tegengestelde belangen/inzichten. In feedback krijg ik vaak terug dat ik goed luister en snel het vertrouwen heb van mensen. Naar mijn idee zijn dit aspecten die passen bij de rol van VCP. Deze rol hoop ik samen met bestuur, trainers, tuchtcommissie en alle leden (en ouders) van THOR goed in te kunnen vullen.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

 

Tuchtcommissie

THOR heeft, net als vele andere verenigingen in Nederland, een Tuchtcommissie. De Tuchtcommissie richt zich en is alert op het voorkomen van vormen van intimidatie, pesterijen, grensoverschrijdend seksueel gedrag en vormen van radicalisering. De Tuchtcommissie heeft in deze zaken een toezichthoudende, signalerende en adviserende rol richting dagelijks bestuur van de vereniging. De taak van de Tuchtcommissie houdt op wanneer er sprake is van een strafbaar feit en/of wanneer andere vormen van hulpverlening zijn ingeschakeld.

Ook adviseert de Tuchtcommissie in zaken als ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Een verklaring van de gemeente die aangeeft dat er ten aanzien van een persoon (trainer) geen redenen zijn een verbintenis met de vereniging te weigeren.

De Tuchtcommissie is in het leven geroepen om er mede voor te waken dat er op een veilige manier kan worden gesport. (Reglement Tuchtcommissie)

Leden van de vereniging kunnen zich met vragen wenden tot de Tuchtcommissie via tuchtcommissie@thor-roosendaal.nl, maar ook in het kader van privacy zich richten tot de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) via vcp@thor-roosendaal.nl

Samenstelling van de Tuchtcommissie van THOR

  • Voorzitter: Miguel Martinez
  • Secretaris: Nanny Huismans
  • Lid: Mieketrien van Antwerpen
  • Lid: Agnes Voorbraak
  • Lid: Harry Kemperman
  • Lid: Marinus Huige

 

Hersteltrainer

Voor iedereen die terugkomt van een blessure en op een verantwoorde wijze de sportactiviteit weer wil oppakken, heeft THOR een hersteltrainer: Edward Heijnemans.

De gratis service voor THOR-leden is ook bedoeld voor sporter die bijvoorbeeld al fysiobehandelingen hebben gehad en weer goed kunnen functioneren in de dagelijkse activiteiten, maar die willen voorkomen dat ze weer opnieuw geblesseerd raken. De taak van een hersteltrainer is om samen met de sporter een dusdanig herstelprogramma op te stellen dat na afronding van dit programma de sporter weer op een verantwoorde manier kan sporten.

Op welke momenten kan men bij Edward terecht?
Op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur en op zondagochtend van 9.30 – 11.00 uur op de baan of in ‘t Witte Honk.
Maar wel graag eerst even contact leggen, zodat we wat kunnen afspreken: hersteltrainer@thor-roosendaal.nl

 

Slecht weer

Regels bij slecht weer

 

Gedragsregels sporters

1. De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig voelen.

2. De sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze, zodat niemand in zijn waardigheid wordt aangetast.

3. De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere sporter(s).

4. De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

5. De sporter zal ook tijdens training(stages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met andere sporters.

6. De sporter zal een andere sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen.

7. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de meerderjarige sporter in de geest hiervan te handelen