Toelichting van de penningmeester

Goed nieuws van de Plus spaaractie

De afgelopen maanden hebben onze leden flink punten gespaard door boodschappen te doen bij PLUS. Wij hebben van PLUS Van Gurp € 1.211 ,-ontvangen en van PLUS Gommers € 1.583,- tezamen € 2.794,- Een mooi resultaat. Dank aan de PLUS(sen) en natuurlijk aan onze leden, die hiermee de club extra ondersteunen!

En daar kregen we vragen over: Door een misverstand hebben we dit jaar niet kunnen meedoen aan de Rabo Clubsupport actie, maar deze donatie van de PLUS overstijgt in ruime mate het gemis daarvan.

Vragen over begroting en contributie voor 2022?

Stel je vragen vóór de ALV en dan komt er nog vóór de ALV een antwoord op je vraag. De beantwoording wordt ook toegevoegd aan de website, zodat andere leden het antwoord kunnen lezen. Lees alvast de antwoorden op eerder gestelde vragen hier.

De basiscontributie gaat in 2022 omhoog en ook de contributie van de meeste afdelingen. Waarom is dat eigenlijk?

Dat wordt hierna toegelicht.

THOR is de afgelopen 2 jaar geconfronteerd met een afname van het ledenaantal van ca. 20%. Per afdeling is het meer of minder. Grofweg betekent dit echter ca. € 30.000 minder contributie-inkomsten vergeleken met 2019. Daarnaast zijn de kantine-inkomsten lager. Corona is daar debet aan, maar met minder leden wordt er natuurlijk ook minder geconsumeerd. Dit is een begroot negatief effect van ca. € 18.000 voor 2022.

Het bestuur is het afgelopen jaar zeer voorzichtig geweest met contributieverhogingen om de gaten te dichten. Slechts in enkele afdelingen is dat beperkt gebeurd, vanwege eerdere structurele afspraken daarover. Ook de basiscontributie is zeer beperkt verhoogd, en de kantine-prijzen zijn in 2020-2021 niet aangepast aan de verhoging van de prijzen van de toeleveranciers. Gelukkig is er een ruime Corona tegemoetkoming geweest van de overheid, ook in 2021, wat in het najaar van 2020 nog niet voor mogelijk werd gehouden.

Dit kan zo echter niet langer. We moeten uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht gaan brengen, zowel in afdelingen, als in het algemene verenigingsdeel, dat gedekt wordt door de basiscontributie.

Voor afdelingen worden afdelingskosten hoofdelijk omgeslagen, en dat bepaalt de afdelingscontributie. De basiscontributie dekt het verschil van algemene verenigingsuitgaven en algemene inkomsten (kantine, evenementen, sponsoring, verhuur accommodatie). De kantine-prijzen worden aangepast met 5%. De kostendekkende basiscontributie komt ruim boven de € 100 te liggen met deze rekensom, terwijl die nu € 74 per jaar is. Deze verhoging vind het bestuur te gortig, en zij stelt een verhoging voor van € 15 per jaar, dus de nieuwe basiscontributie wordt € 89. E.e.a. leidt tot een begroot verlies voor 2022, maar dat wil het bestuur opvangen uit het verwachte resultaat van 2021. Dit resultaat over 2021 is overigens alleen positief door de grote Corona tegemoetkoming van de overheid.

De verhoging van de afdelings- en basiscontributie tellen op tot een financieel effect van ca. € 22.000. Het begrotingstekort dat daarna resteert is nog steeds ruim € 23.000, en ongeveer 10% van de begroting, wat nog steeds erg hoog is. Hopelijk gaat het gauw weer beter met de vereniging, en kan zij weer groeien!

Het contributievoorstel voor 2022 (afdelingen en basis) vind je hier.

Een uitgebreide toelichting daarop en op de begroting vind je hier.

Zijn er vragen? Aarzel ze niet om ze te stellen via info@thor-roosendaal.nl , want dan beantwoordt het bestuur die nog vóór de ALV.

Frank Altena, penningmeester

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.