Contributie

Op basis van de jaarlijkse begroting die tijdens de Algemene ledenvergadering in de maand november van elk jaar wordt vastgesteld en goedgekeurd vindt dit tijdens deze ALV eveneens de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.

De contributie voor het jaar 2017 luidt als volgt:

Soort contributie/afdeling  Bedrag per kwartaal in € Bedrag per jaar in €
Basiscontributie (voor ieder lid) 15,00 60,00
Wedstrijdsport (jeugd) 14,25 57,00
Wedstrijdsport (senioren, vanaf 20 jaar) 19,50 78,00
Recreatie 12,75 51,00
Wandelen 5,75 23,00
Nordic walking 9,25 37,00
Gymgroepen 15,50 62,00
Jeu de boules 2,00 8,00

 

Bij de afdeling Wedstrijdsport/wegatleten is lidmaatschap en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie verplicht. Voor de afdeling Recreatie is het lidmaatschap van de Atletiekunie ook verplicht maar een wedstrijdlicentie facultatief. Verder is bij de afdeling Wandelen een lidmaatschap van de landelijke wandelbond KWBN optioneel.

De contributies en kosten wedstrijdlicentie van deze landelijke bonden worden jaarlijks in de maand december, vooruit voor het volgende jaar, apart in rekening gebracht en geïncasseerd.

Deze contributies voor het jaar 2017 luiden als volgt:

KNAU (atletiekunie) Bedrag per jaar in €
Contributie pupillen 14,75
Contributie junioren 15,55
Contributie senioren/masters 16,80
Contributie recreanten 16,80
Wedstrijdlicentie mini-pupillen 0,00
Wedstrijdlicentie pupillen 8,00
Wedstrijdlicentie junioren 14,20
Wedstrijdlicentie senioren/masters 22,70
KWBN (wandelbond) Bedrag per jaar in €
Contributie (standaard) 12,00
 Contributie (basis)  8,00

 

Bij inschrijving als nieuw lid van ARSV THOR zijn éénmalig aanmeldingskosten verschuldigd ad. € 10,00. Dit bedrag zal bij de eerste contributie-inning geïncasseerd worden.

Alle contributiebedragen worden zoveel mogelijk via een doorlopende incassomachtiging per kwartaal geïncasseerd. Rond de 25e van de eerste maand van het lopende kwartaal wordt de contributie bij de leden geïnd van het opgegeven IBAN-bankrekeningnummer. Voorafgaande aan deze incasso ontvangen de leden per mail een specificatie van de contributiefactuur.

Bij uitzondering wordt een afwijkende betaling van de verschuldigde contributie toegestaan waarbij de bedragen overgemaakt kunnen worden naar IBAN-bankrekeningnummer NL69 RABO 0146 4591 13 ten name van ARSV THOR Contributie. Bij een buitenlandse overboeking moet het BIC-nummer RABOLU2 gebruikt worden.

Reacties gesloten